Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår i projektet. Under 2017 gör vi markundersökningar i projekteringssyfte och kontroller för att samla in bakgrundsdata innan våra byggarbeten startar.
I september undersöker vi marken i Arenastaden och norra Hagalund.

Markundersökningar Arenastaden

Markundersökningar Arenastaden

Hur påverkar det dig?
I samband med undersökningarna kan det periodvis uppstå buller från våra borrmaskiner.

Vilka tider?
Arbetet utförs vardagar mellan kl 07.00 - 19.00.

Varför mäter vi?
Undersökningarna genomförs genom att man borrar med en bergborrmaskin genom de lösa jordlagren ner till berget. Syftet är att få mer detaljerad information om bergöverytans läge samt de geo- och bergtekniska egenskaperna i undermarken. Resultaten utgör en del i planeringsarbetet inför utbyggnaden av Gula linjen.  Arbetet utförs av WSP på uppdrag av Stockholms läns landsting.

 

Kontroller inför byggnationer

Geotekniska undersökningar
Just nu pågår provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.

Hur påverkar arbetet dig i närområdet?
Buller eller andra störande ljud kan förekomma under arbetet. Har du frågor om pågående arbeten  eller har allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta kundtjänst 08-600 10 00.