Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Gula linjen från Odenplan till Arenastaden.

Under perioden 31 maj till 22 juni 2017 ställde vi ut järnvägsplanen för granskning. Järnvägsplanen beskriver vilken mark vi behöver ta i anspråk, miljökonsekvenser samt hur vi vill utforma och bygga tunnelbanan. Vi tar nu hand om de synpunkter som kommit in till förvaltningen för att sammanställa och besvara dem.

Under hösten 2017  kungjorde Mark- och miljödomstolen i Nacka  målet om tunnelbanan till Arenastaden. När huvudförhandlingarna är genomförda kommer domstolen att sätta villkor för hur mycket arbetena med Gula linjen får störa och hur bortledning av grundvatten ska hanteras.

Handlingarna till järnvägsplanen och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen hittar du här.

 

 

Järnvägsplan granskningshandlingar 2017

Läsanvisning och handlingsförteckning
PDF iconJärnvägsplan för nya tunnelbanans Gula linje till Arenastaden
PDF iconHandlingsförteckning

Plankartor och förteckning för permanenta markanspråk
PDF iconÖversiktsritning med bladindelning för plankartor
PDF iconRitningsförteckning permanenta markanspråk
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2202
PDF icon
M33-1510-11-A3000-00-2203
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2204
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2205
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2206
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2207
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2208
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2209
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2210
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2211
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2212
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2213
PDF iconM33-1510-11-A3000-00-2214
PDF icon
M33-1510-11-A3000-00-2215

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk
PDF iconÖversiktsritning med bladindelning för kartor
PDF iconRitningsförteckning tillfälliga markanspråk
PDF iconFörteckning över ytor för tillfälliga markanspråk
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2231
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2232
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2233
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2234
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2235
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2236
PDF iconM33-1510-11-A3000-10-2237

Tvärsektioner med permanenta markanspråk
PDF iconÖversiktsritning med tvärsektioner
PDF iconRitningsförteckning permanenta markanspråk tvärsektion

Vastastaden:
PDF iconM33-1510-11-A3683-20-3001
PDF icon
M33-1510-11-A3713-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3733-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3835-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3836-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3861-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A3922-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4035-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4065-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4115-20-3001

Hagastaden:
PDF iconM33-1510-11-A4450-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A4490-20-3002
PDF iconM33-1510-11-A4536-20-3001
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3001
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3002
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3003
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3005
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3006
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3007
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3008
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3102
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3103
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3104
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3105
PDF iconM33-1512-11-A4500-20-3106

Hagalund:
PDF iconM33-1510-11-A5680-20-3001
PDF icon
M33-1514-11-A6200-20-3002
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3003
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3004
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3005
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3007
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3100
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3102
PDF iconM33-1514-11-A6200-20-3103

Arenastaden:
PDF iconM33-1510-11-A6757-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6858-20-3001
PDF iconM33-1510-11-A6994-20-3001
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3002
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3003
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3007
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3009
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3013
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3014
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3108
PDF iconM33-1513-11-A7000-20-3110

Gestaltningsprogram
PDF iconGestaltningsprogram del 1
PDF iconGestaltningsprogram del 2
PDF iconGestaltningsprogram del 3

Underlagshandlingar järnvägsplan
PDF iconPlanbeskrivning
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning med bilagor
PDF iconBeslut om betydande miljöpåverkan
PDF iconLänsstyrelsens godkännande av MKB
PDF iconSamrådsredogörelse
PDF iconFastighetsförteckning

Övriga underlagsrapporter och handlingar
PDF iconSocial konsekvensbeskrivning
PDF iconBarnkonsekvensanalys
PDF iconInsatskoncept för tunnlar och stationer- drifttiden
PDF iconSäkerhetskoncept
PDF iconLokaliseringsutredning

Underlagsrapporter till MKB
PDF iconPM Hälsopåverkan av tunnelluft
PDF iconÅtgärder för luftkvalitet
PDF iconElektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana
PDF iconStomljud och vibrationer för spår i driftskedet
PDF iconStomljud och vibrationer i byggskedet
PDF iconÖversvämningsrisker för Gula linjen via ovanmarksanläggningar
PDF iconOlycksrisker

Miljöprövning 2017

Ansökan
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
PDF iconRådighetsavtal
Fastighetsförteckning
PDF iconSakägarförteckning
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning
PM Hydrogeologi
Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B. Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B1. Masshanteringsplan
Bilaga B2. Åtgärdsplan för buller
Bilaga B3. Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
Bilaga B4. Samrådredogörelse

Komplettering 170622
PDF iconKomplettering
PDF icon
Bilaga 1.Konsoliderad version av villkorsförslag
PDF icon
Bilaga 2.Ledningsinventering

Yttrande 2018-02-19
PDF iconM 598-17 Yttrande 
PDF iconBilaga 1 - Kartor över ändringar av anläggningarna
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram grundvatten Odenplan-Arenastaden GH 171201
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 1. Översiktskarta
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 2. Observationspunkter för grundvatten och energibrunnar (5 sidor)
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 3. Grundvattenberoende objekt mm (18 sidor)
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 4. Observationspunkter för inläckande grundvatten i bergtunnlar (3 sidor)
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 5. Fastighetsförteckning grundvattenberoende byggnader
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6. Åtgärdsnivåer för grundvattenberoende objekt
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.1. Sundbyberg
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.2. Solna
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.3. Stockholm
PDF iconBilaga 2 - Förslag till kontrollprogram för grundvatten - bilaga 6.4. Tabell över åtgärdsnivåer
PDF iconBilaga 3 - PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten, Tunnelbana till Arenastaden, 2017-01-18
PDF icon
Bilaga 4 - ny bilaga 1 till ansökan (Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden)

Yttrande 2017-12-18
PDF iconYttrande
PDF iconBilaga 1. Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker
PDF iconBilaga 2. Konsoliderad version av yrkanden och villkorsförslag
PDF iconBilaga 3. PM Infiltrationstest Arenastaden (Bilaga 3A) och PM Infiltrationstest Norra begravningsplatsen södra sänkan (Bilaga 3B)
PDF iconBilaga 4. Förslag till kontrollprogram för grundvatten
PDF iconBilaga 5. Redovisning av tätningsåtgärder och injekteringsklasser
PDF iconBilaga 6. Kartor över befintliga infiltrationsbrunnar och områden med potentiellt behov av infiltration
PDF iconBilaga 7. Karta över Trafikverkets och Jernhusens anläggningar som är känsliga för grundvattennivåsänkningar
PDF iconBilaga 8. Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer

Yttrande 2017-11-20
PDF iconM 598-17 Yttrande 
PDF iconBilaga 1 - Förslag till förhandlingsordning
PDF iconBilaga 2 - Förteckning över tillkommande sakägare

Kompletterande samråd 2017

Under perioden 9 till 22 januari hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.

PDF iconSamrådsredogörelse Arenastaden
Samrådshandling
Hagalund A3
Hagastaden A3
Fastighetsförteckning

Kompletterande samråd 2016

Under perioden 26 oktober till 15 november hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.

PDF iconSamrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar och en miljökonsekvensbeskrivning.

Läsanvisning
Planbeskrivning
Planbeskrivning - bilaga 1
Fastighetsförteckning
Plankartor bladindelning
Plankartor med permanent markanspråk Del 1
Plankartor med permanent markanspråk Del 2
Plankartor med permanent markanspråk Del 3
Plankartor med permanent markanspråk Del 4
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 1
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 1
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 3

Miljökonsekvensbeskrivning
Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser
Olycksrisker
Hälsopåverkan av tunnelluft

Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.

Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken

Samråd 2015/2016

Under perioden 2 december 2015 till 15 januari 2016 anordnade vi ett andra samråd för Gula linjen från Arenastaden till Hagastaden.

Samrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar, en preliminär miljökonsekvensbeskrivning och ett övergripande gestaltningsprogram.

Läsanvisning
Planbeskrivning (5 MB) redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförande.
Plankartor bladindelning - del 1 (8 MB)
Plankartor med permanenta markanspråk - del 2 (10 MB)
Plankartor med tillfälliga markanspråk - del 3 (9 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (5 MB)
Samrådsredogörelse

Det övergripande gestaltningsprogrammet beskriver hur stationer längs de nya tunnelbanesträckningarna kan komma att se ut:
Gestaltningsprogram del 1 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 2 (8 MB)
Gestaltningsprogram del 3 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 4 (4 MB)

Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser (4 MB)
PM Olycksrisker - Underlagsrapport till MKB (8 MB)

Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken (4 MB) beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella. 
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken - Bilaga

Övriga handlingar:

PM Kulturmiljö och stadsbild - Underlagsrapport till MKB (5 MB)
Prognoser Gul linje (1 MB)
PM Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana - Underlagsrapport till MKB
Sammanfattande Trafikanalys Gul Linje (4 MB)
Social konsekvensbeskrivning (3 MB).

Lokaliseringsutredning 2015

Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

Lokaliseringsutredning (8 MB)

Samråd 2014

Under perioden 17 november till 14 december 2014 hade vi ett första samråd då vi informerade om den planerade utbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden.

Störningar i bygg och driftskedet
Påverkan på miljö, kulturmiljöer och grundvatten
Samrådsfolder
Samrådsfolder - utskriftsversion
Så bygger vi tunnlarna

Efter samrådet sammanställdes de synpunkter som kom in:

Samrådsredogörelse (1 MB)

2013 års Stockholmsförhandling

Hösten 2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

Läs mer om Stockholmsförhandlingen