Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Vi förbereder för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Barkarby. På Barkarbyfältet där Barkarbystaden växer fram, gör vi i ordning för vatten- och avloppsledningar mellan Robothöjden och Landningsbanan. Klicka på symbolerna med en spade så får du fram information om de arbeten som görs. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Markundersökningar och provborrningar
Just nu pågår kompletterande provborrningar och andra markundersökningar i området kring Barkarby station och Barkarbystaden. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Grundvattenmätningar
Grundvattenrör för kontinuerlig mätning av grundvattennivåerna i området har installerats. Mätningarna har påbörjats och kommer att pågå före, under och efter byggtiden för att säkerställa att grundvattennivåerna inte påverkas av utbyggnaden av tunnelbanan.

Vi testar infiltrationsbrunnar i området kring pendeltågstationen på Veddestasidan. Undersökningarna görs dels för att samla information om grundvattenmagasinet, dels för att förebygga eventuella grundvattenförändringar inför utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby.

Installation av mätrör i energi- och bergbrunnar
Installation av mätrör i ett 70-tal energi- och bergvärmebrunnar har i stort sett slutförts. Endast ett fåtal installationer återstår.
Med hjälp av mätrören kommer kontinuerliga mätningar av grundvattennivåerna i brunnarna genomföras före, under och efter byggtiden.

Installation av markpeglar
Där jorden består av lera och där det finns ledningar och vägar som är känsliga för sättningar, kommer vi att installera så kallade markpeglar. Markpeglarna ger oss möjlighet att med stor precision mäta eventuella sättningar med stor precision.

Installation av sättningsdubb
På byggnader som klassas som känsliga för sättningar kommer vi att installera så kallade sättningsdubbar. De sätts vanligtvis i byggnadernas grund och gör att vi kan mäta eventuella sättningar med stor precision och genomföra åtgärder innan skador uppstår. Det pågår nu arbeten med att sätta dubb. Fastighetsägare kontaktas alltid innan vi utför några installationer.

Hur påverkar arbetet dig i närområdet?
Periodvis kan det uppstå buller från borrmaskinerna. Mest låter det precis där vi borrar men ljudet minskar kraftigt bara en liten bit därifrån. För att störa så litet som möjligt kommer arbeten att ske under vardagar klockan 07.00 - 19.00.

Har du frågor om utbyggnaden - kontakta kundtjänst 08-600 10 00. Du kan också mejla, använd formuläret.