Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Just nu pågår inga förberedande arbeten.

Arbeten innan byggstart

Mätning i bergvärmebrunnar
Innan, under och efter byggtiden mäter vi grundvattnets nivåer i områden där vi kommer att arbeta. Genom mätningarna säkerställer vi att grundvattennivåerna inte påverkas när vi bygger ut Högdalsdepån.

Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningsvis  kontaktar vi samtliga fastighetsägare som bor i anslutning till tunnelbanans framtida tunnelsystem, för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen. Installationen av mätrör i brunnarna planeras starta under maj månad. Innan installation sker kontktas fastighetsägaren av installatören.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten påbörjas besiktigas närliggande fastigheter och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Kontakt
Har du allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta vår kundtjänst,
telefon 08-600 10 00.