Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.
Här gör vi förberedande arbeten:

Gullmarsplan: Tvä kärnborrhål kommer att borras för det planerade hisschaktet mellan spår 1 och 2. Arbetet utförs preliminärt mellan vecka 37 och 39. Nattjobb kommer att förekomma inledningsvis med prel start natten till onsdag 12/9, en förskjutning av tidigare kommunicerad start. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra för boende i området.

Sundstabacken: Under hösten kommer vi att påbörja byggnation av en bullerskärm. 

Slakthusområdet: Markundersökningar planeras utföras under hösten.

Mårtensdal: Samtidigt som ett kontorshus grundläggs i Mårtensdal passar vi på att bygga stommen till station Gullmarsplans östra biljetthall, som kommer ligga i källarvåningen. Vi förbereder också den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen. Nya tunnelbanans arbeten beräknas pågå fram till december 2019. 

Sickla: I september gör vi geotekniska markundersökningar på flera platser i Sickla. Vi arbetar i huvudsak på dagtid och framkomligheten kan komma att begränsas mycket tillfälligt.

NackaVi förlägger el- och vattenledningar längs med delar av Jarlabergsvägen. Arbetet pågår fram till årsskiftet 2018/2019.  Periodvis stängs ena körfältet av och ett tillfälligt trafikljus hjälper då till att styra trafiken växelvis. Gång- och cykelvägen hålls öppen som vanligt. Arbetet är ett förberedande arbete för den nya tunnelbanan.

I september och oktober gör vi även geotekniska markundersökningar på flera platser i centrala Nacka. Vi arbetar i huvudsak på dagtid och framkomligheten kan komma att begränsas tillfälligt.

Sockenplan: Byggtiden för arbeten vid rondellen vid Sockenplan har förlängts pga av markens geologiska förhållanden. Vi har blivit tvungna att, under produktion, utreda alternativt utförandesätt både för att åstadkomma en bra grundläggning och samtidigt utföra arbetena på ett arbetsmiljösäkert sätt. Arbetena beräknas vara slutförda under november. Vi beklagar den olägenhet som detta medför för trafikanter och andra i området.

Under hösten utförs geofysiska mätningar i området kring Enskede Gårds gymnasium. Ledningar läggs i marken för att mäta avståndet till berggrunden. Arbetet utför under dagtid och berörda kommer att underrättas. Vi kommer även att utföra vibrationsmätningar i vissa fastigheter vid Sockenplan. Arbetet kräver medgivande och berörda kommer att kontaktas.  

Ledningsomläggningar

Vad är ledningsomläggningar?
Innan vi börjar med utbyggnaden av tunnelbanan, behöver vi bland annat lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten. Detta är arbeten som inte kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en fastställd järnvägsplan.

Kontroller inför byggnationer

Geotekniska undersökningar
Just nu pågår provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden till Nacka och Söderort. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.