Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.
Här gör vi förberedande arbeten:

Gullmarsplan: På den befintliga stationen byggs en ny plattform för den nya Blå linjen. Den nya plattformen hamnar ca 70 m under befintlig plattform och kommer nås med hissar. Detta medför att vi måste göra en hel del arbeten i anslutning till stationen. Just nu görs en del förberedande arbeten inne på stationen. Det medför att vi kommer att påverka befintliga verksamheter som t ex SL-center och Blomsteraffären. Vi förbereder även förstärkningsarbeten av bussdäcket. Mer information kommer successivt.

Slakthusområdet: Markundersökningar planeras utföras under hösten.

Mårtensdal: Samtidigt som ett kontorshus grundläggs i Mårtensdal passar vi på att bygga stommen till station Gullmarsplans östra biljetthall, som kommer ligga i källarvåningen. Vi förbereder också den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen. Nya tunnelbanans arbeten beräknas pågå fram till december 2019. 

NackaVi förlägger el- och vattenledningar längs med delar av Skönviksvägen. Arbetet pågår fram till årsskiftet 2018/2019.  Periodvis stängs ena körfältet av och ett tillfälligt trafikljus hjälper då till att styra trafiken växelvis. Gång- och cykelvägen hålls öppen som vanligt. 

Sockenplan: Byggtiden för arbeten vid rondellen vid Sockenplan har förlängts pga av markens geologiska förhållanden. Vi har blivit tvungna att, under produktion, utreda alternativt utförandesätt både för att åstadkomma en bra grundläggning och samtidigt utföra arbetena på ett arbetsmiljösäkert sätt. Arbetena beräknas vara slutförda under november. Vi beklagar den olägenhet som detta medför för trafikanter och andra i området.

Under hösten utförs geofysiska mätningar i området kring Enskede Gårds gymnasium. Ledningar läggs i marken för att mäta avståndet till berggrunden. Arbetet utför under dagtid och berörda kommer att underrättas. Vibrationsmätningar utförs i vissa fastigheter vid Sockenplan. Arbetet kräver medgivande och berörda kommer att kontaktas.

Luma
Under oktober och november 2018 undersöker vi markförhållanden i Luma.
Borrmaskiner kommer att höras i samband med borrningar och provtagningar. Vidare kan kontrollrör för grundvattenmätningar komma att installeras och lämnas kvar för långtidsövervakning av grundvattennivån.

Arbeten kommer att utföras mellan 08 och 17 på vardagar med hänsyn till närboende. Vi räknar med att utföra provborrningarna i ert närområde under oktober och november, arbetet beräknas ta ca 2-3 veckor.
    

Ledningsomläggningar

Vad är ledningsomläggningar?
Innan vi börjar med utbyggnaden av tunnelbanan, behöver vi bland annat lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten. Detta är arbeten som inte kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en fastställd järnvägsplan.

Kontroller inför byggnationer

Geotekniska undersökningar
Just nu pågår provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden till Nacka och Söderort. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.