Hoppa till huvudinnehåll

Tidplan för tunnelbana till Nacka, Södermalm och söderort

Projekten arbetar nu med plan- och tillståndsprocesser samt projektering. 31 januari–1 mars 2018 ställs järnvägsplanen att ut för granskning. Byggstart planeras till 2018/2019 förutsatt att planerna inte överklagas. Byggtiden beräknas till 7–8 år. Tidplanen nedan inkluderar ungefärliga tider.

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Förstudie och idéstudie

   Trafikförvaltningen genomförde 2012 och 2013 idé- och förstudier om en utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka som skulle kunna kopplas till Grön linje söderut.

   Visa underlag
  1. Stockholmsförhandlingen

   Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

   Visa underlag
  2. Markundersökningar påbörjas

   Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

   Visa underlag
  3. Lokaliseringsutredning Sofia-Sockenplan

   I lokaliseringsutredningen beskrivs konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

   Visa underlag
  4. Beslut landstingsstyrelsen lokalisering

   Landstingsstyrelsen godkänner lokaliseringsutredning Sofia - Gullmarsplan/söderort, vilket innebär att en ny station i Slakthusområdet ersätter Globen och Enskede gård.

   Visa underlag
  5. Samråd

   Vi tar in synpunkter på byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Samråd om den färdiga anläggningen. Vi tar in synpunkter på byggskedet från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

   Visa underlag
  1. Tillståndsansökan

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

  2. Kompletterande samråd

   Vi tar in synpunkter på förslaget om stationsbyggnadens placering vid station Sofia i Stigbergsparken.

   Visa underlag
  3. Förberedande arbeten

   Förberedande arbeten påbörjas, till exempel ledningsarbeten och iordningställande av etableringsytor.

  1. Granskning av järnvägsplan

   De färdiga förslagen på sträckning och stationer ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

  2. Järnvägsplan fastställs

   Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. Om den inte överklagas vinner den laga kraft.

  3. Miljödom

   Domstolsbeslut. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

  4. Upphandling

   Kontraktsskrivning med de stora entreprenaderna för att bygga tunnelbanan.

   Visa underlag
  5. Planerad byggstart

   Beräknad byggstart 2018/19 förutsatt att planerna inte överklagas.

  6. Byggtid

   Planerad byggtid: sju till åtta år. Det kommer att märkas när vi bygger nya tunnelbanan. Vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden.

   Visa underlag