Skip to main content

Arbeten vid Rudviken - Solna

Från ett arbetsområde vid Solnavägen görs förberedande arbeten för en arbetstunnel som ska gå fram till den framtida stationen Södra Hagalund. Vi bygger en stödkonstruktion (spont) som gör det möjligt att komma ned till berget och spränga ut arbetstunneln.

Klicka på bilden för att få den i större format.

Digitalt informationsmöte 4 november kl 18:00 
På mötet kommer vi att berätta om de planerade arbetena i Rudviken de närmaste året. Strax innan mötet startar kommer du kunna ansluta till mötet via en länk på denna webbsida. Ingen föranmälan behövs och mötet är öppet för alla.

Ställ frågor till oss!
Du kan redan nu ställa frågor som du vill ha svar på under mötet i detta webbformulär. Frågor som kommer in till och med den 3 november kommer att besvaras på mötet.

Vad gör vi just nu?
Vi arbetar med att täta området mellan berget och sponten, så kallad ridåinjektering. Bedömningen är att detta inte kommer att alstra mer buller än tidigare.Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att dämpa bullret.Arbeten pågår helgfri vardag kl 07.00-19.00 och görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Preliminär tidplan 2020
• Under hösten området mellan berg och spont. Spontkonstruktionen hindrar vatten och jord från att tränga in när vi gräver oss ner till berget där vi senare kommer att spränga ut berg för arbetstunneln.
• Till och med slutet av november pågår arbeten med att gräva bort jordmassor.
• Tidigast i slutet av året kan sprängningar för arbetstunneln börja.

Byggtiden för markarbeten och tunnelarbeten är cirka 1,5 – 2 år. Därefter kommer vi att börja bygga spårtunnlar och station Södra Hagalund. Arbetsområdet vid Rudviken kommer att användas under hela byggtiden, som är cirka åtta år, för att transportera bort bergmassor. Massorna fraktas bort på lastbilar via Solnavägen och vidare ut på stora vägar.

Påverkan på trafiken
En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter (se röd markering i kartan). Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi startar våra tunnelarbeten. Efter synpunkter från boende i Rudviken har vi satt upp lampor på planket för att belysningen vid arbetsområdet ska bli bättre. Artikeln finns att läsa på denna sida

I mitten av oktober kommer Solna stad börja arbetena med att rusta upp gång- och cykelvägen på Solnavägen. Fram till mitten av december kommer hela gång- och cykelbanan vara avstängd och under denna period leds gång och cykeltrafiken över till motsatt sida. Det innebär att det kommer bli ökad trafik för fotgängare och cyklister utanför nya tunnelbanans arbetsområdet utmed Solnavägen. Mer information om arbetena finns på Solna stads webbplats

Information om våra arbeten
Vi skickar regelbundet ut bygg-sms om våra kommande arbeten. Systemet hittar automatiskt alla telefonnummer som bor närmast arbetsområdet. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.

Du anmäler dig här (extern tjänst som tillhandahålls av UMS-Alert - öppnas i nytt fönster)

I februari 2020 skickade vi en informationsbroschyr till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten.

Öppet hus 26 mars
Det öppna hus vi planerat ha den i Solna bibliotek den 26 mars blev tyvärr inställt med anledning av coronakrisen. Du kan alltid ställa frågor om våra arbeten via vår kundtjänst eller på facebook.