Skip to main content

Anmälan till Leverantörsdagen

Personuppgiftsansvarig
Stockholms läns landsting (SLL) kommer att behöva behandla dina personuppgifter för att kunna ta del av och hantera din anmälan. Dina personuppgifter kommer att behandlas både av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och av förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT), gemensamt kallat för ”SLL”. Därför är både SL och FUT personuppgiftsansvariga. För kontaktuppgifter till dessa se nedan.


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Enbart de personuppgifter om dig som du själv lämnar i anmälan kommer att behandlas. Dessa uppgifter utgörs av: namn, e-postadress, företag och befattning.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Leverantörsdagen anordnas i syfte att både FUT och SL vill vårda sina leverantörsrelationer. De personuppgifter som lämnas för detta syfte och för att anmälan ska kunna administreras, bygger på de lagliga grunderna ”allmänt intresse” (FUT) och en intresseavvägning (SL), där SL:s intresse av att behandla personuppgifterna bedöms väga tyngre än de registrerades intresse av att inte dela med sig av personuppgifterna.

Vi vill också behandla dina personuppgifter för att kunna publicera en deltagarförteckning. Att stå med i deltagarförteckningen är helt frivilligt, vilket innebär att dina uppgifter kommer att stå med i den endast om du har lämnat ditt samtycke till detta.


Vem får ta del av dina uppgifter?
Personuppgifterna i din anmälan kommer att behandlas av medarbetare eller uppdragstagare på SLL och sammanställas i en deltagarförteckning som kommer att finnas tillgänglig för alla på leverantörsdagen. SLL behandlar personuppgifterna från din anmälan så länge som behövs för att genomföra leverantörsdagen och uppföljning av denna.


Dina rättigheter
Du har olika rättigheter utifrån SLL:s behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att ansöka om registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen samt ansöka om radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen. Dessa rättigheter är dock inte absoluta utan SLL kommer att motta din ansökan för att sedan ta ställning till om det är möjligt att tillgodose ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra författningar.


Du har alltid rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen. Du får dock gärna även kontakta dataskyddsombuden hos SLL om du är missnöjd med SLL:s behandling av dina personuppgifter.

 

Kontaktuppgifter
Stockholms läns landsting, AB Storstockholms lokaltrafik organisationsnummer 556013-0683

Besöksadress: Lindhagensgatan 100, Stockholm.

Postadress: 105 73 Stockholm

kan kontaktas via: dataskyddsombudet@sl.se


Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), organisationsnummer 232100–0016

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, Stockholm.

Postadress: Stockholm läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm.


FUT har ett dataskyddsombud som kan kontaktas via informationssakerhet.fut@sll.se.