Skip to main content

Slut på samråd om Sofia

150 besökare på Öppet hus och cirka 50 synpunkter. Det blev resultatet av det kompletterande samrådet om förändringen av station Sofia, som avslutades den 21 maj.

Ett fyrtiotal synpunkter kom från allmänheten och ett tiotal från fastighetsägare och andra remissinstanser.

 Åsikterna går isär om detta är ett bra förslag eller inte, kommenterar avdelningschef Martin Hellgren de inkomna synpunkterna. Nu ska vi gå igenom synpunkterna noga och besvara dem i en samrådsredogörelse. När den är färdig publicerar vi den på vår webb.

Exempel på synpunkter som kommit in från allmänheten är att biljetthallen tar för stor del av parken, att det är viktigt att bevara så mycket grönska som möjligt, att resenärer är oroliga för att åka med snabbhissarna, att biljetthallen borde placeras inne i berget och att förslaget är bra eftersom Stigbergsparken är outnyttjad.

Den 16 maj visades förslaget på ett Öppet hus i Stigbergsparken. Omkring 150 besökare kom för att ställa frågor och lyssna på en dragning om stationen. Det fanns även koner utställda för att visa besökarna hur stor biljetthallen kan bli:

Vi ville gärna visa förslaget på plats i parken. Där är det lättast att föreställa sig hur och var vi planerar att bygga biljetthallen, säger Martin Hellgren.

Enligt det tidigare förslaget skulle biljetthallen ligga under jord och ha två entréer i parken. I det nya förslaget får station Sofia en biljetthall i marknivå mer centralt placerad i parken. Anledningen till förändringen är att undvika att bygga i dåligt berg, men det blir också bättre tillgänglighet med snabba hissar ända upp till marknivån och det blir enklare att utrymma stationen om det skulle någon gång skulle behövas.

 

Tre Frågor och svar om station Sofia:

1. Varför har ni gjort om planerna?

Det finns flera skäl till det. Berget visade sig vara för dåligt i framför allt en del av parken, då blir det svårt och dyrt att bygga. Genom att flytta biljetthallen mot norr undviker vi det dåliga berget. Vi flyttar även upp biljetthallen ovan mark.

Det här blir en bekvämare lösning för resenärerna som kommer med hissarna hela vägen upp till biljetthallen i gatunivå istället för att behöva ta en rulltrappa sista biten. Dessutom är det en tryggare lösning att komma hela vägen upp till parken direkt om stationen någon gång skulle behöva utrymmas.

2. Varför kommer ni på det här först nu?

De undersökningar vi gjort av berget visar på sämre förhållanden än vi trott och vi måste flytta på biljetthallen.

Nu jobbar vi med att utforma den framtida biljetthallen i parken på ett så bra sätt som möjligt och det gör vi i nära kontakt med Stockholms stad.

3. Påverkar detta tidplan eller budget?

Det är billigare att bygga en biljetthall ovan jord än en underjordisk och genom att flytta den mot norr undviker vi stora merkostnader för komplicerade bergarbeten, så sammantaget blir kostnaden mindre. Det kommer inte heller att påverka tidplanen för projektet.

2019-01-29