Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här samlar vi de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Högdalsdepån.

Vill du få en snabb överblick av planprocessen? Läs planläggningsbeskrivningen.

Om du har problem med att ta del av dokumenten
kontakta oss så hjälper vi dig!

 

Miljöprövning 2019

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den har behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka i juli 2019.

PDF icon Ansökan
PDF icon Karta utvisande schakt i jord
PDF icon Rådighetsavtal
PDF icon Punktbeskrivning
PDF icon Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
PDF icon Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
PDF icon Teknisk beskrivning (alla bilagor)
PDF icon Miljökonsekvensbeskrivning
PDF icon PM Hydrogeologi

Fastighets- och sakägarförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB
PDF icon Masshanteringsplan
PDF icon Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden
PDF icon Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
PDF icon Samrådsredogörelse
PDF icon PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Kompletterande samråd 2018-2019
Kompletterande samråd 2016

Här hittar du handlingarna som ingår i depås kompletterande samråd 5 – 23 december.

PDF iconSamrådsredogörelse
PDF icon
Sammanställning och bemötande - bilaga 3
Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Översiktskarta
Bladindelning
Permanenta markanspråk
Tillfälligt nyttjande
Tvärsektioner
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

 

Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2016