Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här samlar vi de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Högdalsdepån.

Vill du få en snabb överblick av planprocessen? Läs planläggningsbeskrivningen.pdf.

Om du har problem med att ta del av dokumenten, 
kontakta oss så hjälper vi dig!

Järnvägsplan granskningshandlingar 2019

Här hittar du dokument som hör till järnvägsplanen för utbyggd depå i Högdalen som är ute för granskning under perioden 12 november till 11 december 2019.

PDF iconHandlingsförteckning.pdf
PDF iconLäsanvisning - Järnvägsplan för Utbyggd depå i Högdalen.pdf

Översiktskartor
PDF iconÖversiktskarta med sidindelning för plan- och profilritningar.pdf
PDF iconÖversiktskarta med sidindelning för tvärsektioner.pdf

Permanenta markanspråk - plan- och profilritningar
PDF iconRitningsförteckning - permanenta markanspråk, plan och profil.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-00-2201.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-00-2202.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-00-2203.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-00-2209.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-00-2210.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-00-2211.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-00-2212.pdf

Permanenta markanspråk - tvärsektioner
PDF iconRitningsförteckning - plankartor för permanenta markanspråk, tvärsektioner.pdf
PDF iconM52-6303-11-A0000-20-0058.pdf
PDF iconM52-6303-11-A0000-20-0265.pdf
PDF iconM52-6303-11-A0000-20-0332.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-8041.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-8106.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-8188.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-8281.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-8453.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-8700.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-8930.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-9209.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-9296.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-9509.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-10119.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-10144.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-10164.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-10175.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-10332.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-10391.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-20-10396.pdf

Tillfälliga markanspråk under byggtiden
PDF iconFörteckning över ytor med tillfälligt markanspråk.pdf
PDF iconRitningsförteckning - tillfälliga markanspråk, plan.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-10-2231.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-10-2233.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-10-2235.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-10-2236.pdf
PDF iconM52-6303-11-A7000-10-2237.pdf

Planbeskrivning
PDF iconPlanbeskrivning.pdf

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning - MKB.pdf
PDF iconLänsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning.pdf

Samrådsredogörelse
PDF iconSamrådsredogörelse.pdf
PDF iconBilaga 1 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd hösten 2015.pdf
PDF iconBilaga 2 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd hösten 2016.pdf
PDF iconBilaga 3 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från det kompletterande samrådet december 2016.pdf
PDF iconBilaga 4 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samrådet juni 2018.pdf
PDF iconBilaga 5 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd december 2018 - januari 2019.pdf

Gestaltningsprogram
PDF iconGestaltningsprogram för anslutningsspår delar ovan mark.pdf
PDF iconBilaga - Illustrationsplankarta.pdf

Underlagsrapporter och andra handlingar
PDF iconSocial konsekvensbeskrivning.pdf
PDF iconPM Stomljud och buller, driftskede.pdf
PDF iconPM Stomljud och buller, byggskede.pdf
PDF iconPM Kulturmiljö och landskap.pdf
PDF iconPM Naturmiljö.pdf
PDF iconPM Markföroreningar.pdf
PDF iconPM Miljökvalitetsnormer för ytvatten.pdf
PDF iconPM Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.pdf
PDF iconFöljebrev Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan.pdf
PDF iconProtokoll möte 2016-06-08.pdf
PDF iconBilagor till Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.pdf

Miljöprövning 2019

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den har behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka i juli 2019.

PDF icon Ansökan
PDF icon Karta utvisande schakt i jord
PDF icon Rådighetsavtal
PDF icon Punktbeskrivning
PDF icon Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
PDF icon Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
PDF icon Teknisk beskrivning (alla bilagor)
PDF icon Miljökonsekvensbeskrivning
PDF icon PM Hydrogeologi

Fastighets- och sakägarförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB
PDF icon Masshanteringsplan
PDF icon Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden
PDF icon Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
PDF icon Samrådsredogörelse
PDF icon PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Kompletterande samråd 2018-2019

Mellan den 17 december 2018 och 15 januari 2019 hölls ett kompletterande för ett nytt alternativ till anslutningen mellan uppställningshallen och Gröna linjens Farstagren. En ny samrådsredogörelse håller på att sammanställas för att redovisa de synpunkter som kommit in.

Samrådsredogörelse och inkomna synpunkter

PDF iconSamrådsredogörelse april 2019
PDF iconSamrådsredogörelse - inkomna synpunkter bilaga 5

Samrådshandling
PDF iconKompletterande samråd 2018 - PM samrådshandling.pdf
PDF iconKompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i driftskedet.pdf
PDF iconKompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i byggskedet.pdf

Kartor och illustrationer

PDF iconIllustrationsplan.pdf
PDF iconTillfälliga markanspråk.pdf
PDF iconPermanenta markanspråk.pdf
PDF iconPlan- och profilkarta 1.pdf
PDF iconPlan- och profilkarta 2.pdf
PDF iconVisionsbild anslutning Farstagrenen.pdf

 

Kompletterande samråd 2016

Här hittar du handlingarna som ingår i depås kompletterande samråd 5 – 23 december.

PDF iconSamrådsredogörelse
PDF icon
Sammanställning och bemötande - bilaga 3
Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Översiktskarta
Bladindelning
Permanenta markanspråk
Tillfälligt nyttjande
Tvärsektioner
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

 

Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2016