Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriförrättning

Genomskärning, byggnader ned till tunnelbana, illustration
Mark som behövs permanent för tunnelbanan tar vi i anspråk med servitutsrätt vilket både ger oss rätt att bygga och att använda den.

De grundläggande reglerna för markåtkomst till tunnelbanan återfinns i lagen om byggande av järnväg. När en järnvägsplan har blivit fastställd och vunnit laga kraft ger det oss rätt till inlösen av mark och utrymmen som ska användas för permanenta behov och även en skyldighet till inlösen.

I järnvägsplanen prövas om det finns skäl för att kunna ta utrymmen i anspråk med tvång för tunnelbanan. Inlösen av järnvägsplan kan ske dels genom lantmäteriförrättning, dels genom stämning hos mark- och miljödomstolen.

När järnvägsplanen vunnit laga kraft ansöker vi skriftligt om servitut genom lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten. Dessa ansökningar kommer att delas upp så att varje förrättning omfattar cirka tio till tjugo fastigheter. Förrättningarna kommer därefter att handläggas succesivt vartefter produktionen framskrider.

En ansökan om servitut innehåller huvudsakligen följande uppgifter:
• servitutets syfte
• berörd sträcka
• servitutets omfattning (följer av markanspråk i järnvägsplan)
• yrkan om att lantmäterimyndigheten ska fatta beslut om bildande av servitut, tillträde och ersättning

Du som fastighetsägare blir kallad av lantmäterimyndigheten till sammanträden i förrättningen innan beslut om servitutet, tillträde och ersättning. På sammanträde har fastighetsägare möjlighet att själva komma med yrkanden.
www.lantmateriet.se kan du hitta mer information om servitut, fastigheter och hur en förrättning går till.

Mer om servitut
En servitutsupplåtelse innebär inte att äganderätten till marken eller utrymmet ändras, däremot att fastighetsägarens eller tomträttshavarens förfogande över utrymmet starkt inskränks.

Ett servitut gäller till förmån för en fastighet. För att vidta åtgärder inom det framtida servitutsutrymmet, som att exempelvis utföra borrningar inom skyddszonen, kommer det att kräva medgivande från ägaren av förmånsfastigheten, i detta fall Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Den som i framtiden avser att vidta åtgärder inom servitutet nära den nya tunnelbaneanläggningen måste också kunna visa att säkerheten för tunneln inte äventyras. En servitutsupplåtelse medför rätt för Region Stockholm att vidta de åtgärder som ryms inom servitutsformuleringen/servitutets angivna specifika ändamål för att bygga och därefter driva tunnelbanan.

Det är Lantmäteriet som fattar beslut om att bilda servitut genom så kallade lantmäteriförrättningar. När järnvägsplanen vunnit laga kraft kan vi ansöka om att bilda servitut. Lantmäteriet kallar berörda fastighetsägare till förrättningarna.
Alternativ till servitut är i första hand äganderätt genom tredimensionell fastighetsindelning men också upplåtelse av officialnyttjanderätt genom expropriativt förfarande.