Hoppa till huvudinnehåll

Mark och fastighet

Markåtkomst
När vi bygger ut tunnelbanan behöver vi komma åt mark, både tillfälligt och permanent.

När den nya tunnelbanan ska byggas måste mark och utrymme för tunnelbaneanläggningarna tas i anspråk, exempelvis för spårtunnlar, entréer, ventilationsschakt med mera.

Markåtkomst är en förutsättning för alla typer av arbeten som vi utför inom mark och utrymme som vi inte själva äger eller disponerar på annat sätt oavsett om det gäller markundersökningar, ledningsomläggningar eller sprängningsarbeten för en spårtunnel. Spårtunnlarna kommer att passera genom hundratals fastigheter med olika ägare.

En fastighet sträcker sig in till jordens mitt och därför behöver vi även säkra markåtkomsten under jord från alla de fastigheter som vi passerar med tunnelbanan.

Servitut
För att det ska vara möjligt att utan överenskommelse med en fastighetsägare eller rättighetshavare få tillträde till mark och utrymmen krävs att det finns stöd i järnvägsplan, eventuella detaljplaner och att det sedan för permanenta behov bildas en rättighet i form av servitut för tunnelbaneutrymmet.

Ett servitut är en begränsad rättighet som kan upplåtas i fastigheter. Det är en upplåtelse som gäller för all framtid. Ett servitut är också knutet till en fastighet och inte till en person vilket innebär att det gäller oavsett vem som är ägare till fastigheten.

Järnvägsplanen ger i sig inte Region Stockholm rätt till tillträde till mark och utrymmena för permanenta behov, men det är i järnvägsplanen tillåtligheten angående markåtkomsten prövas och avgörs. Servitutsupplåtelserna kommer sedan att, med stöd av järnvägsplanen, upplåtas i lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering eller genom domstolsförfarande. Där beslutas också om vilken ersättning som ska betalas för intrånget.