Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi gör för utbyggnaden av Blå linje till Nacka. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  


De viktigaste tillstånden för att börja bygga Blå linje till Nacka är på plats och arbetet med tre arbetstunnlar startar i början av 2020. Arbetstunnlarna ska användas för att transportera personal, maskiner och bergmassor under hela byggtiden.

Byggtiden för arbetstunnlarna uppskattas till 1,5 till 2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och stationer. Den totala byggtiden för Blå linje till Nacka är 10 år.

Mer information om arbetena kommer att uppdateras här löpande. 

 

Sickla/Värmdövägen, arbetsområde och arbetstunnel

I Sickla ska vi bygga en arbetstunnel från ett bergrum vid Värmdövägen, mitt emot Saltsjöbanans Nacka station. Vi kommer att göra i ordning ett arbetsområde utanför bergrummet och ett på andra sidan Värmdövägen, på en del av det som idag är en infartsparkering. Våra arbetsområden kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för arbetsbodar och uppställning av maskiner och material. Arbetstunneln behövs för att bygga station Sickla och den anslutande spårtunneln.

Arbetet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Vi börjar med att göra iordning ytorna där arbetsområdena ska ligga. Det innebär att en del av infartsparkeringen stängs av. För mer information om infartsparkeringen kontakta Nacka kommun

Området hägnas in med byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten. Vi behöver också göra förberedande arbeten inuti bergrummet innan arbetet med att borra och spränga fram arbetstunneln kan börja.

Påverkan på trafiken
När vi gör iordning våra arbetsområden i Sickla kommer Värmdövägens körfält att smalnas av och ledas förbi våra arbetsområden. Värmdövägen kommer att vara öppen för gång-och cykeltrafik, bussar, bilar och övrig trafik under hela byggtiden.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Värmdövägen.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: februari–mars 2020
Infartsparkeringen stänger: månadsskiftet februari/mars 2020
Sprängningsarbetet startar: april 2020 (preliminärt)

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Sickla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Järla östra skolväg, arbetsområde och arbetstunnel

I Järla kommer vi att göra i ordning ett arbetsområde längs med Järla östra skolväg. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet kommer vi att bygga den arbetstunnel som behövs för att bygga station Järla och den anslutande spårtunneln.

Arbetet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Först gör vi i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Det innebär att vi tar ner träd och spränger bort mindre bergknallar för att komma åt platsen där tunnelmynningen ska ligga. Området hägnas in med byggplank, både för att
minska störningar och öka säkerheten. Först när arbetet med arbetsområdet är klart kan vi borra och spränga fram arbetstunneln.

Påverkan på trafiken
Infarten från Birkavägen till Järla östra skolväg kommer att stängas av för trafik i samband med att arbetet börjar i februari. I stället öppnas en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla östra skolväg.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden men kommer att ledas om.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: februari 2020
Järla Östra skolväg stängs: februari 2020
Sprängningsarbetet startar: mars–april 2020 (preliminärt)

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Järla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Skönviksvägen/Skvaltan, arbetsområde och arbetstunnel

Från Skönviksvägen och bort mot trafikplats Skvaltan ska vi anlägga ett arbetsområde som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet kommer vi att bygga den arbetstunnel som behövs för att bygga station Nacka och den anslutande spårtunneln.

Arbetet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Vi börjar med att göra i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Det innebär att vi fäller träd och spränger bort mindre bergknallar för att få en plan yta. Området hägnas in med byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten.

Vi kommer även att bygga färdigt en arbetsväg från trafikplats Skvaltan fram till den kommande arbetstunneln. Arbetet med vägen påbörjades hösten 2019.

Först när arbetet med arbetsområdet är klart kan vi borra och spränga fram arbetstunneln.

Påverkan på trafiken
När arbetet startar i början av 2020 kommer gång- och cykelvägen som går under Värmdöleden att stängas av i cirka 2–3 månader. Under resten av byggtiden kommer gång- och cykelvägen att vara öppen, men ledas förbi arbetsområdet.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: januari–februari 2020
Sprängningsarbetet startar: mars–april 2020 (preliminärt)

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Nacka. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Skönviksvägen, ledningsomläggningar

Från Skönviksvägen ner till vårt framtida arbetsområde drar vi el- och vattenledningar. Arbetet pågår i januari-februari och utförs av SVEAB på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken
Vi kommer att köra transporter och arbetsfordon till arbetsplatsen via gång- och cykelvägen. För att fotgängare och cyklister inte ska möta dessa på gång- och cykelvägen kommer vi att ha flaggvakter på plats när det är aktuellt. I övrigt kommer gång- och cykelbanan att vara öppen som vanligt.

Påverkan på trafiken
I början av 2020 kommer vi under en period på några veckor att leda om trafik på Skönviksvägen. Trafiken kommer att släppas fram växelvis med hjälp av tillfälliga trafikljus.

Dagar och tider
Arbetet med ledningsomläggningar pågår i januari-februari. Vi arbetar på dagtid, helgfria vardagar. 

Nacka, kompletterande markundersökningar

I november och december gör vi geotekniska markundersökningar för att utreda bergnivå och jordlager i området runt Skvaltans väg och Vikdalsvägen. Vi borrar för att ta markprover.

Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser leder vi om trafik tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Vi arbetar på dagtid, helgfria vardagar, i november och december 2019. Arbetet tar några timmar på varje plats.

Nacka, installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan i Nacka, på Södermalm och i Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten.

Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser leder vi om trafik tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Vi installerar grundvattenrör under hösten 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.