Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi gör för utbyggnaden av Blå linje till Nacka. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Sickla/Värmdövägen, arbetsområde och arbetstunnel

I Sickla ska vi bygga en arbetstunnel från ett bergrum vid Värmdövägen, mitt emot Saltsjöbanans Nacka station. Arbetstunneln behövs för att bygga station Sickla och den anslutande spårtunneln. Arbetet med arbetstunneln och arbetsområdet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Vi börjar med att göra i ordning ytorna där arbetsområdena ska ligga. Områdena hägnas först in med staket och därefter byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten. Vi behöver också göra förberedande arbeten inuti bergrummet innan arbetet med att borra och spränga fram arbetstunneln kan börja.

Påverkan på trafiken
Värmdövägen har tillfälligt dragits om förbi arbetsområdet och gång- och cykeltrafiken har samlats på den södra sidan av vägen. Gång-och cykeltrafik, bussar, bilar och övrig trafik kommer att kunna passera förbi arbetsområdet under hela byggtiden. Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Värmdövägen.

Kommande påverkan vid sprängningsarbeten
Sprängningar börjar preliminärt under sommaren. Inledningsvis kommer sprängningarna att ske vid fasta tider och trafik på Värmdövägen och anslutande vägar kommer att stoppas under max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen vid Saltsjöbanans Nacka station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området i samband med sprängningarna. Mer information kommer att uppdateras på den här sidan innan sprängningarna börjar.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren 2020
Förberedande arbeten inuti bergrummet: Pågår
Sprängningsarbete: Startar sommaren 2020

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Sickla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Sidan uppdaterad 2020-05-25

Järla östra skolväg, arbetsområde och arbetstunnel

I Järla bygger vi den arbetstunnel som behövs för att bygga station Järla och de anslutande spårtunnlarna. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för exempelvis arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Förberedande arbete på platsen och arbetet med arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Under våren 2020 pågår arbete med att göra i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Området hägnas först in med staket och därefter byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten.

Nu pågår bergborrning till och från på området. De första bergborrningarna syftar till att täta berget inför det kommande tunnelarbetet, så kallad injekteringsborrning där vi borrar hål som fylls med cementbruk. Sedan förstärks berget med bultar innan vi så småningom spränger fram tunnelmynningen och därefter själva arbetstunneln.

Sprängningar pågår
Nu pågår sprängningar inne på arbetsområdet. De första sprängningarna görs för att jämna till marken där ett verkstadstält ska byggas. Därefter börjar sprängningar för att skapa en tunnelmynning, innan vi kan borra och spränga ut arbetstunneln.

Sprängtider
Sprängningar kan ske på vardagar kl.10.20, 12.20 och 14.20 fram till efter sommaren. Därefter fortsätter sprängningarna längre in i berget och vi kommer inte att ha fasta sprängtider. I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vi kommer att göra tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet i samband med sprängningarna. Det kan ändå vara bra att känna till att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Det är även möjligt att få sprängvarning via SMS.

Påverkan på trafiken
Under de inledande sprängningarna kommer trafik på näraliggande vägar att stoppas under max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Det gäller även trafik på Värmdövägen i höjd med Järla. Även gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området.

Avstängningar kan förekomma på vardagar kl.10.20, 12.20 och 14.20 fram till efter sommaren.

Infarten från Birkavägen till Järla östra skolväg är stängd för trafik och kommer att förbli stängd under hela tunnelbanans byggtid. I stället har vi i samråd med Nacka kommun öppnat en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla östra skolväg.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden men kommer att ledas om.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren 2020
Bergborrning: Pågår
Sprängningsarbete: Pågår

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Järla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Sidan uppdaterad 2020-05-12

Skönviksvägen/Skvaltan, arbetsområde och arbetstunnel

Från Skönviksvägen och bort mot trafikplats Skvaltan anlägger vi ett arbetsområde som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet bygger vi den arbetstunnel som behövs för att bygga station Nacka och de anslutande spårtunnlarna. Arbetet med arbetsområdet och arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Under våren 2020 pågår arbete med att göra i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Området kommer att hägnas in med staket och därefter byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten.

Vi kommer även att bygga en arbetsväg från trafikplats Skvaltan fram till den kommande arbetstunneln.

Sprängningar pågår
Nu pågår borrning och sprängning inne på arbetsområdet. Sprängningar kan förekomma på måndagar-torsdagar kl.10, 14 och 19.30, samt på fredagar kl.10 fram till i höst.

De inledande sprängningarna görs för att jämna till marken och för att bygga arbetsvägen fram till tunnelmynningen. Därefter börjar sprängningar för att skapa en tunnelmynning, innan vi kan borra och spränga ut arbetstunneln. När arbetet har kommit en bit in i berget senare i höst kommer vi inte att ha fasta sprängtider.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vi kommer att göra tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet i samband med sprängningarna. Det kan ändå vara bra att känna till att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Det är även möjligt att få sprängvarning via SMS.

Påverkan på trafiken
Innan vi har kommit in en bit in i berget kommer trafik på näraliggande vägar att stoppas i max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Beroende på var inom arbetsområdet sprängningar sker kommer Värmdöleden i höjd med trafikplats Skvaltan att påverkas helt eller delvis. Även gång- och cykeltrafik kan komma att stoppas förbi området.

Stopp i trafiken på grund av sprängningar kan förekomma på måndagar-torsdagar kl.10, 14 och 19.30, samt på fredagar kl.10, fram till i höst.

I ett senare skede kommer vi att behöva stänga av gång- och cykelvägen som går genom arbetsområdet och passerar under Värmdöleden i cirka 2–3 månader. Vi stänger av för att kunna bygga en tillfällig gång- och cykelbro över den arbetsväg som ska byggas fram till arbetstunneln. Så snart detaljplaneringen av arbetet som påverkar gång- och cykelvägen är klar kommer vi att lämna mer information om avstängningen. Under resten av byggtiden kommer gång- och cykelvägen att vara öppen, men ledas över arbetsområdet.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren 2020
Bergborrning: Pågår
Sprängningsarbete: Pågår

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Nacka. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Sidan uppdaterad 2020-05-12

Sickla industriväg/Smedjegatan, Sickla stationshus

I Sickla kommer tunnelbanan att få två entréer i ett nytt stationshus. En entré kommer att ligga i anslutning till Saltsjöbanan och Tvärbanan. Den andra entrén kommer att ligga vid korsningen Sickla industriväg/Smedjegatan.

Ytterligare två entréer kommer att byggas i Sickla, en vid Alphyddevägen och en vid Sickla köpkvarter.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Sickla stationshus
Arbetet med Sickla stationshus utförs av Veidekke på uppdrag av Atrium Ljungberg och Region Stockholm. Med stöd i befintlig detaljplan pågår grundläggningsarbeten för stationshuset. Bland annat förbereds biljetthall och rulltrappsschakt för tunnelbanan.

Atrium Ljungberg är byggherre och ansvariga för stationshuset, men arbetet med rulltrappsschakt och biljetthall för tunnelbanan görs i nära samarbete med oss på Region Stockholm. Atrium Ljungberg planerar att stationshuset ska stå klart 2024. Trafikstart för tunnelbanan är planerad till 2030.

Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar. En ny detaljplan med en utökad byggrätt arbetas för närvarande fram hos Nacka kommun. Läs mer om Sickla stationshus hos Nacka kommun och Atrium Ljungberg.

Preliminär tidplan grundläggningsarbeten

Spontning: mars 2020 – juni 2020
(nerdrivning av stödkonstruktioner i marken)

Sprängningar och borrning: augusti 2020 – februari 2021

Arbete med husgrund: februari 2021 – mars 2022

Påverkan på trafiken
Under arbetet med stationshuset kommer trafiken tillfälligt att behöva ledas om men kollektivtrafik, bilister och cyklister ska kunna passera till, från och förbi arbetet under hela byggtiden. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning!

Påverkan från kommande sprängningsarbeten
Sprängningar för stationshuset börjar preliminärt under sommaren. Sprängningarna kommer att ske vid fasta tider och trafik på närliggande vägar kommer att stoppas under max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Det gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas. Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen på Sickla station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Mer information kommer att uppdateras på den här sidan innan sprängningarna börjar.

Annan trafikpåverkan i området
Nacka kommun utför arbeten på Sickla industriväg. Läs mer om arbetet hos Nacka kommun.

Sidan uppdaterad 2020-05-25

 

Alphyddevägen, Nacka kommun utför underhållsarbete

Precis i anslutning till arbetsområdet för tunnelbanan i Sickla utför Nacka kommun underhållsarbete på bergsslänten vid nedre östra delen av Alphyddevägen.

Arbetet börjar 24 februari och beräknas vara klart i maj i 2020. Mer information om arbetet finns att läsa hos Nacka kommun.

Sidan uppdaterad 2020-05-12