Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Nacka. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  


De viktigaste tillstånden för att börja bygga Blå linje till Nacka är på plats och arbetet med tre arbetstunnlar startar i början av 2020. Mer information om arbetena kommer att uppdateras här löpande. 

 

Ledningsomläggningar Skönviksvägen

Från Skönviksvägen ner till vårt framtida arbetsområde drar vi el- och vattenledningar.

Påverkan på gång- och cykeltrafiken
Vi kommer att köra transporter och arbetsfordon till arbetsplatsen via gång- och cykelvägen. För att fotgängare och cyklister inte ska möta dessa på gång- och cykelvägen kommer vi att ha flaggvakter på plats när det är aktuellt. I övrigt kommer gång- och cykelbanan att vara öppen som vanligt.

Påverkan på trafiken
Under en period på några veckor kommer vi att leda om trafik på Skönviksvägen. Trafiken kommer att släppas fram växelvis med hjälp av tillfälliga trafikljus.

Dagar och tider
Vi arbetar på dagtid, helgfria vardagar. Arbetet med ledningsomläggningar startar i början av december och kommer att pågå till i början på 2020.

Arbetsväg och anslutning till trafikplats Skvaltan

Vid norra delen av trafikplats Skvaltan gör vi ett förberedande arbete för nya tunnelbanan under hösten. Vi bygger första delen av en arbetsväg med anslutning till trafikplatsen. Arbetsvägen behövs för att kunna bygga station Nacka. Här kommer maskiner, personal och bergmassor att transporteras via en kommande arbetstunnel under hela byggtiden. Arbetsvägen färdigställs i samband med byggstart av arbetstunneln för station Nacka.

Påverkan på trafiken 
Trafikplatsen är öppen under byggtiden men framkomligheten begränsas på grund av tillfälliga trafikomläggningar. Av säkerhetsskäl sänks hastigheten förbi arbetsområdet. 

Dagar och tider 
Arbetet görs på dagtid, helgfria vardagar och beräknas vara klart i december 2019.

Kompletterande markundersökningar i Nacka

I november och december gör vi geotekniska markundersökningar för att utreda bergnivå och jordlager i området runt Skvaltans väg och Vikdalsvägen. Vi borrar för att ta markprover.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser leder vi om trafik tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Vi arbetar på dagtid, helgfria vardagar, i november och december 2019. Arbetet tar några timmar på varje plats.

Installation av grundvattenrör i Nacka

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan i Nacka, på Södermalm och i Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser leder vi om trafik tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Vi installerar grundvattenrör under hösten 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.