Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi gör för utbyggnaden av Blå linje till Nacka. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  


De viktigaste tillstånden för att börja bygga Blå linje till Nacka är på plats och arbetet med tre arbetstunnlar startar i början av 2020. Arbetstunnlarna ska användas för att transportera personal, maskiner och bergmassor under hela byggtiden.

Byggtiden för arbetstunnlarna uppskattas till 1,5 till 2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och stationer. Den totala byggtiden för Blå linje till Nacka är 10 år.

Mer information om arbetena kommer att uppdateras löpande i de utfällbara boxarna här nedanför. 

Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 

Sickla/Värmdövägen, ledningsomläggningar

Vi gör ledningsomläggningar längs med Värmdövägen och Saltsjöbanan, ungefär i höjd med Saltsjöbanans Nacka station. Arbetet innebär att vi gräver upp delar av Värmdövägen och ett dike längs med Saltsjöbanan för att kunna lägga ner nya elledningar. Arbetet är indelat i två etapper och pågår till och med april.

Etapp 1:
Arbete på Värmdövägen som utförs av SVEAB.

Etapp 2:
Arbete längs med Saltsjöbanan som utförs av Infranord och Rosenqvist.

Arbetet pågår till och med april 2020 och etapp 1 och 2 kommer delvis att pågå parallellt. 

Arbetstider
Vi har fått förlänga perioden då vi arbetar utöver ordinarie arbetstid. Det innebär att under vecka 12-14 arbetar vi även helger och på kvälls- och nattetid. Vecka 15-16 arbetar vi också kväll och natt men inte helger. I övrigt arbetar vi på dagtid, helgfria vardagar.

Påverkan på trafiken
Ett körfält på Värmdövägen kommer tidvis att stängas och trafiken kommer då att släppas fram växelvis.

Påverkan på gång- och cykelvägen
Vi leder om gång- och cykelvägen men i övrigt kommer den att vara öppen som vanligt.

Sickla/Värmdövägen, arbetsområde och arbetstunnel

I Sickla ska vi bygga en arbetstunnel från ett bergrum vid Värmdövägen, mitt emot Saltsjöbanans Nacka station. Arbetstunneln behövs för att bygga station Sickla och den anslutande spårtunneln. Arbetet med arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Infartsparkering har stängt
Från och med 29 februari 2020 är infartsparkeringen vid Saltsjöbanans Nacka station stängd. Vi kommer att behöva delar av infartsparkeringen som arbetsområde för arbetstunneln. Resten av parkeringen kommer också att behövas för arbeten med tunnelbanan och inledningsvis kommer vi att använda den för att klara logistiken för olika förberedande arbeten på platsen.

För mer information om infartsparkeringar i Nacka kontakta Nacka kommun

Arbetet med arbetstunneln
Vi börjar med att göra i ordning ytorna där arbetsområdena ska ligga. Områdena hägnas in med byggplank och stängsel. Vi behöver också göra förberedande arbeten inuti bergrummet innan arbetet med att borra och spränga fram arbetstunneln kan börja.

Påverkan på trafiken
När vi gör i ordning våra arbetsområden i Sickla kommer Värmdövägens körfält att smalnas av och ledas förbi våra arbetsområden. Värmdövägen kommer att vara öppen för gång-och cykeltrafik, bussar, bilar och övrig trafik under hela byggtiden.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Värmdövägen.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren 2020
Sprängningsarbete: Startar i april 2020 (preliminärt)

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Sickla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Järla östra skolväg, arbetsområde och arbetstunnel

I Järla kommer vi att göra i ordning ett arbetsområde längs med Järla östra skolväg. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet kommer vi att bygga den arbetstunnel som behövs för att bygga station Järla och den anslutande spårtunneln.

Arbetet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Först gör vi i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Det innebär att vi tar ner träd och spränger bort mindre bergknallar för att komma åt platsen där tunnelmynningen ska ligga. Området hägnas in med byggplank, både för att
minska störningar och öka säkerheten. 

Påverkan på trafiken
Infarten från Birkavägen till Järla östra skolväg
är stängd för trafik sedan 24 februari 2020. I stället har vi i samråd med Nacka kommun öppnat en ny infartsväg från Värmdövägen, förbi brandstationen, och in på Järla östra skolväg.

Gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet kommer att vara öppen under hela byggtiden men kommer att ledas om.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Birkavägen.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren 2020
Bergborrning: Startar v.14 
Sprängningsarbete: Mindre sprängningar för att jämna ut marken inne på arbetsområdet börjar v.14. Tunnelsprängningarna planeras börja i april 2020 (preliminärt).

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Järla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Skönviksvägen/Skvaltan, arbetsområde och arbetstunnel

Från Skönviksvägen och bort mot trafikplats Skvaltan ska vi anlägga ett arbetsområde som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet kommer vi att bygga den arbetstunnel som behövs för att bygga station Nacka och den anslutande spårtunneln.

Arbetet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Vi börjar med att göra i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Det innebär att vi fäller träd och spränger bort mindre bergknallar för att få en plan yta. Området hägnas in med byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten.

Vi kommer även att bygga färdigt en arbetsväg från trafikplats Skvaltan fram till den kommande arbetstunneln. Arbetet med vägen påbörjades hösten 2019.

Påverkan på trafiken
Vi kommer att behöva stänga av gång- och cykelvägen som går förbi arbetsområdet och ner under Värmdöleden i cirka 2–3 månader för att bygga en tillfällig bro över den arbetsväg som ska byggas fram till arbetstunneln. Så snart detaljplaneringen av arbetet som påverkar gång- och cykelvägen är klar kommer vi att lämna mer information om avstängningen. Under resten av byggtiden kommer gång- och cykelvägen att vara öppen, men ledas förbi arbetsområdet.

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren 2020
Bergborrning: Startar i april 2020
Sprängningsarbete: Startar våren 2020 (preliminärt)

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Nacka. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Sickla industriväg/Smedjegatan, Sickla stationshus

I Sickla kommer tunnelbanan att få två entréer i ett nytt stationshus. En entré kommer att ligga i anslutning till Saltsjöbanan och Tvärbanan. Den andra entrén kommer att ligga vid korsningen Sickla industriväg/Smedjegatan.

Ytterligare två entréer kommer att byggas i Sickla, en vid Alphyddevägen och en vid Sickla köpkvarter.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Sickla stationshus
Sickla stationshus byggs av Atrium Ljungberg som med stöd i befintlig detaljplan påbörjar grundläggningsarbeten för stationshuset i mars 2020. Bland annat förbereds biljetthall och rulltrappsschakt för tunnelbanan.

Atrium Ljungberg är byggherre och ansvariga för stationshuset, men arbetet med rulltrappsschakt och biljetthall för tunnelbanan görs i nära samarbete med oss på Region Stockholm. Atrium Ljungberg planerar att stationshuset ska stå klart 2024. Trafikstart för tunnelbanan är planerad till 2030.

Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar. En ny detaljplan med en utökad byggrätt arbetas för närvarande fram hos Nacka kommun. Läs mer om Sickla stationshus hos Nacka kommun och Atrium Ljungberg.

Preliminär tidplan grundläggningsarbeten

Spontning: mars 2020 – juni 2020
(nerdrivning av stödkonstruktioner i marken)

Sprängningar och borrning: juli 2020 – februari 2021

Arbete med husgrund: februari 2021 – mars 2022

Påverkan på trafiken
Under arbetet med stationshuset kommer trafiken tillfälligt att behöva ledas om men kollektivtrafik, bilister och cyklister ska kunna passera till, från och förbi arbetet under hela byggtiden. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning!

Annan trafikpåverkan i området
Nacka kommun utför arbeten på Sickla industriväg. Läs mer om arbetet hos Nacka kommun.

Alphyddevägen, Nacka kommun utför underhållsarbete

Precis i anslutning till arbetsområdet för tunnelbanan i Sickla utför Nacka kommun underhållsarbete på bergsslänten vid nedre östra delen av Alphyddevägen.

Arbetet börjar 24 februari och beräknas vara klart i maj i 2020. Mer information om arbetet finns att läsa hos Nacka kommun.