Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Klicka på kartan eller läs i boxarna här nedanför.


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Södermalm, Londonviadukten, arbetsområde och arbetstunnel

Bygginformation
Nu är arbetet med arbetstunneln igång. Borrningar och sprängningar pågår under våren. Andra typer av arbeten kommer också att pågå, till exempel transporter av material och bergmassor.
Eventuellt bullrande arbeten utförs helgfri vardag mellan klockan 7 och 22. Andra arbeten kan pågå utanför dessa tider. 

Sprängningar - inga fasta sprängtider från 13/5  (uppdaterat 2020-05-11)
Med start onsdag 13/5 så kommer vi inte längre använda fasta sprängtider. Tunneln är nu så pass djup att vi inte längre behöver stänga av trafiken på Stadsgårdsleden.
Sprängningar kan ske måndag - fredag mellan kl 07-22. Avisering innan spränging sker med ljudsignal och SMS - se nedan.
I och med att tunneln är djupare så kommer vi även succesivt kunna spränga större salvor vilket kan märkas i närområdet.

Avisering om sprängningar: Varje sprängning föregås av en lång signal följd av av 20 till 25 korta signaler. Efter slutförd sprängning hörs en längre signal.
Det är även möjligt att få sprängvarning via sms. Anmäl ditt mobilnummer.

Säkerhetsåtgärder
Sprängmattor och splitterduk placeras för ytan som sprängs.
Vibrationsmätare placeras ut för att säkerställa att vibrationer inte påverkas närliggande byggnader.

Allmänt om arbetstunnel
Här skapas ett arbetsområde för en arbetstunnel som kommer gå ner till den framtida stationen Sofia och ner under Saltsjön. under våren börjar sprängningsarbeten. Hela arbetstunneln, båda grenarna, beräknas ta 18 månader att spränga ut. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte att göras på natten. Massorna fraktas bort på lastbilar österut på Stadsgårdsleden. Arbetena utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.


Inför byggstarten av arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm skickade vi ut information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten. Här kan du läsa foldern: Information om byggstart Londonviadukten, januari 2020

Hammarby sjöstad, Hammarby fabriksväg, arbetsområde och arbetstunnel

I Hammarby sjöstad kommer vi att bygga en arbetstunnel vid Hammarby fabriksväg. Vid arbetstunneln skapas ett arbetsområde. Under mars-april 2020 inhägnas området med byggplank och staket, arbetsbodar sätts upp och enklare markarbeten genomförs. I maj kommer vi att börja bygga en stödkonstruktion (spont) som gör det möjligt att gräva bort massor och hindra vatten och jord från att tränga in. Det kommer att låta när vi spontar, men vi gör det vi kan för att dämpa störningarna. Mot Virkesvägen kommer vi att sätta upp ett plank som minskar bullret mot gatan.

Vi planerar att börja med sprängningsarbeten vid markytan sommaren 2020 och tunnelarbetena beräknas börja hösten 2020. Bergmassorna fraktas bort på lastbilar, västerut på Hammarby fabriksväg och ut på större vägar.

Arbetstunnelns sträckning och längd är vald för att komma ner till rätt djup med en lagom lutning. Där det går undviker vi att passera direkt under byggnader för att minska störningar när vi bygger. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte göras på natten. Hela arbetstunneln beräknas ta två år att spränga ut.
Tidplan

  • Arbetsområdet görs i ordning (april 2020)
  • Markarbeten och stödkonstruktion/spont (maj 2020)
  • Sprängningsarbeten vid markytan (juni–augusti 2020, preliminärt)
  • Start sprängningar under jord (oktober 2020)
  • Uppskattad byggtid för arbetstunneln (2 år)
  • Byggstart station Hammarby kanal (2022)

Arbetena utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken:
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Vilka dagar och tider:
Arbetena utförs dagtid, måndag till fredag. 

Inför byggstarten av arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm skickade vi ut information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten. Här kan du läsa foldern: Information om byggstart Hammarby fabriksväg, mars 2020

Stigbergsparken, arbeten under 2020

(uppdaterad 2020-05-18)
Nu börjar vi göra plats för den nya Station Sofia i Stigbergsparken. Stationen kommer att byggas cirka 100 meter under markytan med entré i parken.

För att kunna flytta elnätstationerna kommer två träd vid Ersta trappor att avverkas under vecka 20. Avverkning görs med tillstånd från Stockholm stad och träden bedöms inte som skyddsvärda.

Arbeten under 2020
Under våren och sommaren görs markarbeten i parken och två elnätstationer som idag står i parken kommer att flyttas in i Stigberget. (se karta)
Arbetet omfattar schaktning, borrning, sprängningar och betongarbeten. Delar av de gamla murarna monteras ner och några träd kommer att fällas. Delar av murarna kommer att återanvändas i parkens framtida utformning. 
När vi spränger så förvarnar vi med ljudsignal. Sprängningar kan ske måndag-fredag i första hand följande tider: kl 11.00, kl 13.00 & kl 15.00. Arbetet utförs av Implenia.

Under hösten gör Ellevio ledningsomläggningar längst med Folkungagatan och Tjärhovsgatan och kopplar in de nya elnätstationerna. 

På bifogad karta framgår var vi kommer att arbeta under året. 

Under 2021 börjar arbetet med det djupa schaktet ner till den nya stationen. 
Arbetet med Blå linje till Nacka och Söderort ska vara klart 2030.
Här finns en artikel om Station Sofia och förändringar i parken: Nu börjar förändringen av Stigbergsparken


Kommande, Arbetsområde på Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 70-talet. Tunneln mynnar ut nära museikajen på Blasieholmen. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort så kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk.

Under cirka två till tre års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras ut den här vägen. Efter det kommer tunneln att användas för att transportera in material och personal. Planerad trafikstart för Blå linje mot Nacka och Söderort är 2030.

Arbetsområde
Under våren förbereds en arbetsyta som inkluderar tullhuset och de båda hamnmagasinen. En del av Nybrokajen ingår i arbetsområdet för att möjliggöra eventuella sjötransporter till och från projektet. Arbetsområdet avgränsas med byggplank. Gående kommer inte kunna gå längst kajen utan kommer istället få följa Hovslagargatan runt området.    

Planerade arbeten
Under våren/sommaren schaktas öppningen till tunneln fram och förberedande arbeten görs i tunneln. Bergarbeten med nya tunnlar påbörjas efter sommaren. Innan arbeten påbörjas kommer mer information att skickas ut till boende och verksamheter i närområdet.

Påverkan på trafiken
Ingen påverkan på trafiken.


Informationsmaterial

Blasieholmen, Installation av mätrör

Inför utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården kommer vi installera mätrör i energibrunnar för uppföljning av kontrollprogrammet för vattenverksamhet.
Arbetena utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Ingen påverkan på trafiken men ett arbetsområde kommer att placeras på kajen.

Dagar och tider
Arbetet kommer genomföras under perioden 2020-03-31 till 2020-04-15 under dagtid helgfria vardagar.