Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här finner du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Blasieholmen, Installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten. Arbetena utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår under vintern/våren 2020. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.

Södermalm, Londonviadukten, arbetsområde och arbetstunnel

Bygginformation (uppdaterad 2020-03-20)
De närmaste veckorna kommer vi börja borra och spränga för arbetstunneln. Andra typer av arbeten kommer också att pågå, till exempel transporter av material och bergmassor.
Eventuellt bullrande arbeten utförs helgfri vardag mellan klockan 7 och 22. Andra arbeten kan pågå utanför dessa tider.
  
Vecka 13  Plank och stängsel uppförs runt arbetsplatser.
Bergarbeten påbörjas med borrning och mindre  sprängningsarbeten vid markytan.

Vecka 14  Start för Borrning och sprängningar för tunnel.  

Detta gäller vid sprängningar:
När vi spränger nära markytan kommer fasta sprängtider att användas. När vi kommit längre in i berget kommer vi spränga främst på morgon och kväll men inte på fasta tider. 

Sprängtider: Sprängningar kan förekomma måndag till fredag, klockan 10.30, 14.00 och 18.30
Dessa tider beräknas gälla till och med vecka 25.

Påverkan på trafiken: Vid sprängning kommer trafiken på Stadsgårdsleden och Folkungagatan stängas av en kort stund. Även gång och cykeltrafik kommer stoppas i området. Sprängningarna påverkar inte färjetrafiken. 

Avisering om sprängningar: Varje sprängning föregås av en lång signal följd av av 20 till 25 korta signaler. Efter slutförd sprängning hörs en längre signal.
Det är även möjligt att få sprängvarning via sms. Anmäl ditt mobilnummer.

Säkerhetsåtgärder
Sprängmattor och splitterduk placeras för ytan som sprängs.
Vaktposter placeras ut och spärrar av vid sprängningstillfället.
Vibrationsmätare placeras ut för att säkerställa att vibrationer inte påverkas närliggande byggnader.

Egna säkerhetsåtgärder
Håll barn under uppsikt.
Gå bort från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen.

Allmänt om arbetstunnel
Här skapas ett arbetsområde för en kommande arbetstunnel. Under februari inhägnas området med byggplank och staket, arbetsbodar sätts upp och enklare markarbeten genomförs. Vi planerar att börja med sprängningsarbeten i mars. Hela arbetstunneln, båda grenarna, beräknas ta 18 månader att spränga ut. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte att göras på natten. Massorna fraktas bort på lastbilar österut på Stadsgårdsleden. Arbetena utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.


Inför byggstarten av arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm skickade vi ut information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten. Här kan du läsa foldern: Information om byggstart Londonviadukten, januari 2020

Hammarby sjöstad, Hammarby fabriksväg, arbetsområde och arbetstunnel

I Hammarby sjöstad kommer vi att bygga en arbetstunnel vid Hammarby fabriksväg. Vid arbetstunneln skapas ett arbetsområde. Under mars-april 2020 inhägnas området med byggplank och staket, arbetsbodar sätts upp och enklare markarbeten genomförs. I maj kommer vi att börja bygga en stödkonstruktion (spont) som gör det möjligt att gräva bort massor och hindra vatten och jord från att tränga in. Det kommer att låta när vi spontar, men vi gör det vi kan för att dämpa störningarna. Mot Virkesvägen kommer vi att sätta upp ett plank som minskar bullret mot gatan.

Vi planerar att börja med sprängningsarbeten vid markytan sommaren 2020 och tunnelarbetena beräknas börja hösten 2020. Bergmassorna fraktas bort på lastbilar, västerut på Hammarby fabriksväg och ut på större vägar.

Arbetstunnelns sträckning och längd är vald för att komma ner till rätt djup med en lagom lutning. Där det går undviker vi att passera direkt under byggnader för att minska störningar när vi bygger. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte göras på natten. Hela arbetstunneln beräknas ta två år att spränga ut.

Arbetena utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken:
Bil-, gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Vilka dagar och tider:
Arbetena utförs dagtid, måndag till fredag. 

Inför byggstarten av arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm skickade vi ut information till boende, verksamheter och fastighetsägare nära våra arbeten. Här kan du läsa foldern: Information om byggstart Hammarby fabriksväg, mars 2020

Kommande - Arbetsområde på Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 70-talet. Tunneln mynnar ut nära museikajen på Blasieholmen. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort så kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk.

Under cirka två till tre års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras ut den här vägen. Efter det kommer tunneln att användas för att transportera in material och personal. Planerad trafikstart för Blå linje mot Nacka och Söderort är 2030.

Arbetsområde
Under våren förbereds en arbetsyta som inkluderar tullhuset och de båda hamnmagasinen. En del av Nybrokajen ingår i arbetsområdet för att möjliggöra eventuella sjötransporter till och från projektet. Arbetsområdet avgränsas med byggplank. Gående kommer inte kunna gå längst kajen utan kommer istället få följa Hovslagargatan runt området.    

Planerade arbeten
Under våren/sommaren schaktas öppningen till tunneln fram och förberedande arbeten görs i tunneln. Bergarbeten med nya tunnlar påbörjas efter sommaren. Innan arbeten påbörjas kommer mer information att skickas ut till boende och verksamheter i närområdet.

Påverkan på trafiken
Ingen påverkan på trafiken.


Informationsmaterial